Medewerkers Onderzoek

Vuurrood Veiligheid meet bij het Medewerkers Onderzoek (MO) in eerste instantie de tevredenheid, betrokkenheid en motivatie van medewerkers. Maar een MO gaat verder en is breder. Door meer diepgang en nuances aan te brengen, toegespitst op de eigen situatie, wordt het onderzoek volledig op maat gemaakt voor iedere organisatie. Zo kan het onderzoek zich bijvoorbeeld richten op de specifieke onderwerpen multi- en duurzame inzetbaarheid, loyaliteit en professionaliteit van de organisatie.

Het is mogelijk om na het onderzoek diepte-interviews te houden onder de medewerkers, waarmee waardevolle en aanvullende informatie wordt verzameld. Dit is een belangrijke toevoeging en aanvulling op de resultaten van de vragenlijst. HR-Managers zien de noodzaak in van professionele informatie over hoe medewerkers de werkzaamheden bij hun organisatie beleven en op welke wijze de organisatie als werkgever wordt beoordeeld.

Resultaten
Binnen Vuurrood Veiligheid staat de bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten en de verbetervoorstellen (plan van aanpak) die daaruit voortvloeien centraal; waarbij actief wordt meegedacht in het resultaatgericht oplossen van de (HR) vraagstukken. Na afloop van het onderzoek ontvangt u een uitgebreide rapportage, waarin op basis van de resultaten, de conclusies en adviezen/aanbevelingen helder en pragmatisch worden samengevat.

PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA)
Werkgevers zijn conform de Arbowet (artikel 3, lid 2) verplicht om PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA) zoveel mogelijk te voorkomen. In de afgelopen jaren is PSA een steeds belangrijker arbeidsrisico aan het worden. Zodoende is er sinds 2021 de ISO 45003 voor Psychosociale Arbeidsbelasting. PSA wordt veroorzaakt door o.a.:

 • Seksuele intimidatie
 • Discriminatie
 • Pesten
 • Over-/onderbelasting van het werk
 • Mantelzorg
 • Rouwverwerking

Om PsychoSociale Arbeidsbelasting te voorkomen, c.q. zoveel mogelijk te beperken, moet er door de werkgever beleid worden opgesteld. Om te weten wat er speelt onder het personeel wordt er een anoniem PSA-onderzoek uitgevoerd.

Het PSA-onderzoek
Het PSA-onderzoek zal als volgt worden uitgevoerd:

 • Er wordt een vragenlijst onder alle medewerkers verspreid
 • Leveren van logistieke ondersteuning (o.a. responsbewaking)
 • Er zal een bedrijfsrapportage worden opgesteld indien meer dan 10 medewerkers meedoen aan het onderzoek
 • De uitkomsten worden meegenomen in uw RI&E
 • Ten slotte zal er een evaluatie van uw bedrijfsrapportage/PSA gedeelte RI&E plaatsvinden. Het is hierbij overigens ook mogelijk om nog tussentijds een evaluatie te doen van de voortgang van het onderzoek.

Vuurrood Veiligheid kan dit op twee manieren voor u organiseren:

 • Door gebruik van het Digitaal Platform voor Veiligheid. Hier kunnen wij volledig anoniem, vragenlijsten verspreiden onder uw medewerkers en ook de resultaten van uw medewerkers, anoniem inzichtelijk maken.
 • Door de inzet van een Arbo-arts vanuit Vuurrood Veiligheid. Deze arts zal op basis van de online vragenlijst met uw medewerkers in gesprek gaan. Dit kan dan tevens in combinatie met uitvoer van het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) worden uitgevoerd.

Thema’s van het PSA-onderzoek

 • Werkdruk
 • Werkstress
 • Pesten
 • (Seksuele) intimidatie
 • Agressie en geweld
 • Overige

Werkdruk
Door zowel te hoge als te lage werkdruk kan werkstress ontstaan. Werkdruk wordt veroorzaakt door:

 • te veel werk in te weinig tijd;
 • te weinig taken en geen uitdaging in het werk;
 • niet in staat te zijn het werk goed in te delen;
 • geen regelmogelijkheid te hebben om werkdruk te verdelen of de werkzaamheden zelf in te delen;
 • irreële en niet haalbare doelen te stellen met betrekking tot werkzaamheden;
 • doelstellingen die regelmatig worden bijgesteld;
 • problemen in de werk- en privé omgeving zoals bijvoorbeeld spanning of ziekte in de privésfeer.

Een combinatie van een hoge werkdruk en te weinig rust en ontspanning kan psychische en lichamelijke klachten bij de werknemer veroorzaken en uiteindelijk tot ziekte en verzuim leiden. De werknemer kan onder andere te maken krijgen met overspannenheid, burn-out, depressie en posttraumatische stressstoornissen.

Een te lage werkdruk kan ook risico’s met zich meebrengen. Medewerkers die te weinig te doen hebben of geen uitdaging in hun werk zien en bijvoorbeeld niet over loopbaanmogelijkheden beschikken, kunnen hierdoor gefrustreerd raken en psychische en lichamelijke klachten ontwikkelen.

Werkstress
Werkstress (of ‘werkgerelateerde stress’) is een patroon aan reacties dat optreedt bij mensen op het moment dat ze (langere tijd) blootstaan aan PSA. Die reacties kunnen verschillend van aard zijn:

 • Lichamelijke reacties, zoals hartkloppingen, een hoge bloeddruk, hyperventilatie, slaapproblemen, een ongezond hoge afscheiding van de ‘stresshormonen’ adrenaline en cortisol.
 • Emotionele reacties. Mensen voelen zich bijvoorbeeld: gespannen, nerveus, geïrriteerd, opgejaagd, angstig.
 • Cognitieve reacties, zoals vergeetachtigheid, concentratieproblemen, de aandacht nog maar bij één ding tegelijk kunnen houden.
 • Gedragsmatige reacties, bijvoorbeeld: agressiviteit, impulsiviteit, slordigheid, het maken van fouten.

Pesten
Pesten heeft tot gevolg dat een persoon of een groep personen wordt gekwetst of vernederd. Herhaalde kwetsing of vernedering kan uiteindelijk ook leiden tot werkstress.

(Seksuele) intimidatie
Er is sprake van seksuele intimidatie als seksuele gunsten afgedwongen (lijken te) worden. Dit kan spelen tussen zowel leidinggevenden met ondergeschikten als mannelijke en vrouwelijke werknemers. Bij seksuele intimidatie hoeft het niet altijd om fysiek contact te gaan. Ook opmerkingen en gebaren kunnen als vervelend of bedreigend worden ervaren en de waardigheid van de ontvanger aantasten. Het gaat hierbij niet om de intentie van de dader, maar om hoe de ontvanger het ervaart. Hoe onschuldig een opmerking soms ook kan lijken, voor het slachtoffer kan het ernstige gevolgen hebben.

Intimidatie wordt meestal genoemd in verband met seksuele intimidatie. Maar ook intimidatie in het algemeen kan niet worden getolereerd op de werkplek.

Agressie en geweld
Agressie en geweld komen helaas ook op de werkvloer voor. Het kan gaan om fysieke agressie en geweld, zoals bijvoorbeeld schoppen of slaan of verbale agressie en geweld, zoals bijvoorbeeld schelden of discriminatie. Dit kan veroorzaakt worden door mensen binnen de organisatie, zoals collega’s of leidinggevenden, maar veel vaker gaat het om buitenstaanders, zoals bijvoorbeeld klanten of patiënten. Al deze situaties kunnen leiden tot gezondheidsklachten als angstgevoelens, slaapstoornissen en psychosomatische klachten. Werkgevers zijn verplicht om een beleid te voeren dat erop gericht is om deze vorm van PSA te voorkomen of te beperken.

Niet alleen PSA kan werkstress veroorzaken. Andere factoren die tot werkstress kunnen leiden zijn bijvoorbeeld arbeidsverhoudingen, arbeidsovereenkomst, werkinhoud, werkorganisatie en –proces, gedrag, stalking, lastige klanten, discriminatie en ingrijpende gebeurtenissen.

Bron: https://www.arbocataloguspsa.nl/nl/psa-wet-riene/3/

Meer informatie:

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) | Bedrijfsarts | Preventief Medisch Onderzoek (PMO) | Werkplekonderzoek

 

Heeft u interesse of wilt u graag meer informatie, vraag gerust een vrijblijvend offerte aan.

Heeft u interesse interesse en wilt u onze opleidingen bekijken?

Is veiligheid op uw werkvloer een eis? bekijk onze service.