RI&E

Waarom een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie?

In de Arbo-wet is vastgelegd dat iedere werkgever een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) van zijn bedrijf dient te maken. De RI&E is een instrument waarmee u zelf of met behulp van de expertise van een extern bedrijf zoals Vuurrood Veiligheid, alle risico’s binnen uw bedrijf op het gebied van veiligheid en gezondheid van uw werknemers kan inventariseren. Voor de aangetroffen risico’s zullen in het verplichte Plan van Aanpak (PvA) maatregelen worden getroffen. Naar aanleiding van de RI&E zullen zogenaamde niet te voorkomen risico’s zichtbaar worden, dit noemen we restrisico’s. De restrisico’s kunnen niet worden uitgesloten door het treffen van preventieve maatregelen. De mogelijke gevolgen van de restrisico’s worden afgedekt met een BHV-beleidsplan.

Daarnaast kunnen er in een bedrijf specifieke risico’s voorkomen die extra maatregelen vragen. Bijvoorbeeld: gevaarlijke stoffen, machines, intern transport, krachtstroom of open vuren op de werkplek.

Op basis van de geïnventariseerde risico’s wordt een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld. In het PvA is aangegeven welke maatregelen de werkgever gaat nemen in verband met de geconstateerde risico’s, en binnen welke termijn deze worden genomen; dit is wettelijk verplicht. De termijn waarbinnen een maatregel moet worden genomen is gebaseerd op de risicobeoordeling van Fine & Kinney. Verder moeten eventuele arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen.

 
shutterstock_84080833

Inventarisatie

  • Zijn er in het verleden ongevallen gebeurd?
  • Wat kan er op dit moment fout gaan in de organisatie, dat tot ongevallen of verzuim kan leiden?
  • Hoe groot is de kans dat het gebeurt?

Verplichting
Iedere ondernemer met personeel is verplicht om een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie te hebben, met een Plan van Aanpak. Door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt op de aanwezigheid hiervan vanaf 2020 streng gecontroleerd en direct gesanctioneerd, u krijgt dus niet eerst een waarschuwing. De boete voor het niet hebben van een RI&E bedraagt €4500. De boete voor het niet hebben van een Plan van Aanpak bedraagt €3000. Voor meer informatie over boetebepalingen zie ‘Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving‘ (geldig sinds 20-05-2022).

Toetsing van de RI&E
Het laten toetsen van de RI&E door een gecertificeerde (arbo)deskundige is niet in alle gevallen verplicht. Deze verplichting is afhankelijk van hoeveel personeel u in dienst heeft en hoeveel uren zij per week aanwezig zijn. Zie hiervoor het onderstaande stroomschema van rie.nl

Erkend RI&E instrument

“Bedrijven met maximaal 25 werknemers die voor het opstellen van de RI&E gebruik maken van een door het Steunpunt-RI&E erkend RI&E-instrument (groen logo), hoeven hun RI&E niet te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst. Het betreffende bedrijf moet, om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van toetsing, wel vallen onder de branche waarvan het RI&E-instrument gebruikt wordt. In de RI&E instrumenten kunt u zien of de RI&E van uw branche is erkend en daarmee in aanmerking komt voor toetsingsvrijstelling.

Heeft u nog vragen of wilt u graag meer informatie, vraag gerust een vrijblijvend offerte aan.

Nieuwe opzet certificatieschema bij toetsing van de RI&E
Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht voor arbodeskundigen om gecertificeerd te zijn om een RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) te mogen toetsen. Er zijn drie specifieke arbodeskundigen die onder dit nieuwe certificatieschema vallen:

  • Arbeids- en organisatiedeskundigen;
  • hogere veiligheidskundigen;
  • arbeidshygiënisten.

Het nieuwe schema is echter niet van toepassing op de vierde arbodeskundige, namelijk de bedrijfsarts. Voor bedrijfsartsen is een BIG-registratie voldoende.

Binnen het nieuwe certificatieschema wordt aangegeven welke arbodeskundige expertise heeft op welk gebied. Een arbodeskundige mag alleen een RI&E-toetsing uitvoeren binnen zijn of haar eigen expertisegebied.

Om hun certificering te behouden, moeten arbodeskundigen kunnen aantonen dat ze actief zijn in het beoordelen en adviseren over RI&E’s, en dat ze werken volgens het schema. Dit zorgt voor meer duidelijkheid over de specifieke onderwerpen waarop het advies betrekking heeft. Hierdoor wordt voorkomen dat iemand een toetsing uitvoert over een onderwerp waar hij of zij geen specifieke kennis over heeft.

Met de invoering van het nieuwe certificatieschema verandert ook de procedure voor de toetsing van RI&E’s. Dit heeft gevolgen voor werkgevers die verplicht zijn om hun RI&E te laten toetsen. De toetsing wordt opgesplitst in twee delen:

  • Een systeembeoordeling, waarbij wordt gecontroleerd of de RI&E voldoet aan alle wettelijk verplichte elementen.
  • Een scopebeoordeling, waarbij wordt gekeken of alle risico’s op een juiste en voldoende manier in kaart zijn gebracht. Dit vereist inhoudelijke kennis van de betreffende deskundige.

Doorlooptijd
De doorlooptijd van onze projecten is geheel afhankelijk van de grootte, de complexiteit en de aangetroffen risico’s. Hoe ernstig een aangetroffen risico is, wordt met de methode Fine & Kinney beoordeeld. Dit gebeurd op basis van drie variabelen: de waarschijnlijkheid, de mate van blootstelling en de ernst van het effect.

Vervolgens wordt op basis van de ernst van het risico vastgelegd binnen welke termijn er actie moet zijn ondernomen op het risico om incidenten te voorkomen.

Op een risico met 0 tot 24 punten moet binnen 12 tot 24 maanden actie zijn ondernomen.

Op een risico met 25 tot 100 punten moet binnen 6 tot 12 maanden actie zijn ondernomen.

Op een risico met meer dan 101 punten moet binnen 3 tot 6 maanden actie zijn ondernomen.

Onze werkwijze
De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie starten wij na het verzamelen van alle informatie over het gebouw, uw organisatie en installaties door middel van een intake gesprek en rondgang door het gebouw met de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). U kunt ons hierbij in onze digitale omgeving ondersteunen.

Na het afnemen van de RI&E kan door ons het verplichte Plan van Aanpak worden opgesteld. Hierin worden de risico’s beoordeeld en wordt vastgesteld welke maatregelen er moeten worden getroffen en wie er verantwoordelijk is voor het implementeren van de maatregelen.

De RI&E zal in concept worden uitgewerkt in onze digitale omgeving waar u toegang toe krijgt. Eventuele wijzigingen kunnen zeer snel door ons worden verwerkt. Vraag met onderstaande knop toegang tot onze checklist RI&E.

Prijsvorming
Onze projecten worden op basis van uurtarief ingevuld. De duur van het project is onder andere afhankelijk van uw ondersteuning, bijvoorbeeld in onze digitale omgeving.

Het hierboven benoemde plan betreft alleen het tekstuele deel.
Indien u ook de technische plattegronden door ons wenst te laten vervaardigen is de meerprijs sterk afhankelijk van de aanwezige bewerkbare digitale tekeningen in AutoCad (.dwg file). Wij kunnen u hier vrijblijvend over adviseren en u een vrijblijvend voorstel toezenden.

Meer informatie:

Bedrijfsarts | Preventief Medisch Onderzoek (PMO) | Medewerkersonderzoek (MO) | Werkplekonderzoek

Wilt u een inventarisatie laten opmaken door Vuurrood Veiligheid? Of wilt u graag meer informatie? Vraag dan gerust een vrijblijvende offerte aan.

Heeft u interesse interesse en wilt u onze opleidingen bekijken?

Is veiligheid op uw werkvloer een eis? bekijk onze service.

Heeft u nog vragen of wilt u graag meer informatie, vraag gerust een vrijblijvend offerte aan.