VERVAARDIGEN BEDRIJFSNOODPLAN

Een bedrijfsnoodplan is een essentieel document voor elk bedrijf, ongeacht de omvang of de aard van de activiteiten. Het dient als een gedetailleerde blauwdruk voor hoe een organisatie moet handelen en reageren in noodsituaties en onverwachte uitdagingen.

Waarom een Bedrijfsnoodplan Nodig Is:

 1. Veiligheid van Medewerkers: Het primaire doel van een bedrijfsnoodplan is om de veiligheid van medewerkers en bezoekers te waarborgen in geval van brand, natuurrampen, ongevallen of andere noodsituaties.
 2. Bescherming van Eigendommen: Het plan helpt ook bij het minimaliseren van schade aan bedrijfsmiddelen, apparatuur en eigendommen, wat de financiële impact van noodsituaties kan verminderen.
 3. Voorkomen van Onderbrekingen: Door effectief te reageren op noodsituaties, kan een bedrijf de downtime minimaliseren en de bedrijfscontinuïteit handhaven.
 4. Wettelijke Naleving: In veel rechtsgebieden zijn bedrijven wettelijk verplicht om een bedrijfsnoodplan te hebben en te oefenen om te voldoen aan regelgeving en veiligheidsnormen.

CONSULTANCY | VERVAARDIGEN BEDRIJFSNOODPLAN

Waarom een Bedrijfsnoodplan?
Iedere organisatie is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid en debeleidspl2 gezondheid van medewerkers en bezoekers. Veiligheid en gezondheid moeten dus zijn geïntegreerd in het totale beleid van de organisatie. Uitgangspunt hiervoor is de ARBO-wet. Deze wet verplicht de werkgever zich te laten bijstaan door medewerkers die deskundig zijn op het gebied van preventie, bescherming en bedrijfshulpverlening. Die medewerkers moeten hiervoor speciaal worden opgeleid en kunnen dan worden ingezet als Preventiemedewerker en als verantwoordelijke Bedrijfshulpverlener.

Verplichting
Iedere ondernemer met personeel Veiligen werk omstandighedenis volgens de Arbo-wet verplicht om een Bedrijfsnoodplan of BHV-Beleidsplan te hebben, met een Plan van Aanpak. De Arbo-wet kunt u hier inkijken. Door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt op de aanwezigheid hiervan vanaf 2020 streng gecontroleerd en direct gesanctioneerd, u krijgt dus niet eerst een waarschuwing.

bnp3Veiligheid en gezondheid kunnen alleen worden gerealiseerd, als er voor het veiligheidsbeleid van de organisatie draagvlak bestaat bij zowel de werkgever als de werknemers. Voor het realiseren van dit beleid worden enerzijds een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) uitgevoerd op grond waarvan preventieve maatregelen worden vastgelegd en wordt anderzijds, als onderdeel van het totale ARBO-beleid, het Bedrijfsnoodplan opgesteld om voorbereid te zijn en adequaat te kunnen reageren op noodsituaties binnen de organisatie. Op basis van de geïdentificeerde risico’s uit de RI&E wordt een Plan van Aanpak opgesteld. Hierin wordt vastgesteld hoe groot de kans is dat risico’s zich daadwerkelijk voordoen en welke maatregelen daartegen moeten worden genomen en door wie. Het BHV-beleid wordt, nadat het is goedgekeurd door de werkgever en de instemming heeft verkregen van de Ondernemingsraad (OR) aan alle werknemers bekend gemaakt. Om effectief op noodsituaties te kunnen reageren, wordt een ontruimingsplan vastgelegd en zo nodig periodiek herzien, zodat continue verbetering wordt bereikt.

Het Bedrijfsnoodplan wordt in de volksmond ook wel een BHV-beleidsplan, Calamiteitenplan of BHV-plan genoemd. Daarin benoemt u onder andere het onderstaande omtrent de BHV-organisatie van uw bedrijf.

 • Opbouw van de bedrijfshulpverleningsorganisatie;
 • Opleiding en aanwezigheid van bedrijfshulpverlening;
 • De alarmering van Bedrijfshulpverleners;
 • Herkenbaarheid Bedrijfshulpverleners;
 • De leden van het Calamiteitenteam;
 • De locatie van de Crisisruimte;
 • De locatie van de EHBO-ruimte;
 • Welke afspraken zijn gemaakt met externe hulpdiensten.

Lijvig document
Het Bedrijfsnoodplan betreft een lijvig document van ongeveer 60 pagina’s waar uw bedrijf te allen tijde op terug kan vallen voor wat betreft de afspraken binnen de Bedrijfshulpverlening. Het Bedrijfsnoodplan is een zeer gedetailleerd document omdat het alle procedures beschrijft die voor de veiligheid en de BHV in het bedrijf zijn afgesproken. Hierdoor ontstaat een consistentie wanneer er een keer iemand de BHV verlaat met de kennis van de organisatie. Met een goed en duidelijk Bedrijfsnoodplan kan het werk vrij eenvoudig worden overgenomen door een opvolger.

Onze werkwijze
Met het opstellen van het Bedrijfsnoodplan kan worden gestart nadat alle informatie van uw bedrijf bij ons bekend is. Eventueel doen wij een rondgang door het gebouw voor de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). U kunt ons hierbij ook ondersteunen door deze digitaal te doen in onze digitale omgeving. Het plan zal in concept worden uitgewerkt in onze digitale omgeving waar u toegang toe krijgt. Eventuele wijzigingen kunnen zeer snel door ons worden verwerkt. Klik hieronder om toegang tot de digitale checklist aan te vragen.

Doorlooptijd
De doorlooptijd van onze projecten is geheel afhankelijk van de grootte, de complexiteit en de aangetroffen risico’s. Hoe ernstig een aangetroffen risico is, wordt met de methode Fine & Kinney beoordeeld. Dit gebeurd op basis van drie variabelen: de waarschijnlijkheid, de mate van blootstelling en de ernst van het effect.

Vervolgens wordt op basis van de ernst van het risico vastgelegd binnen welke termijn er actie moet zijn ondernomen op het risico om incidenten te voorkomen.

Op een risico met 0 tot 24 punten moet binnen 12 tot 24 maanden actie zijn ondernomen.

Op een risico met 25 tot 100 punten moet binnen 6 tot 12 maanden actie zijn ondernomen.

Op een risico met meer dan 101 punten moet binnen 3 tot 6 maanden actie zijn ondernomen.

Rapportage
Het Bedrijfsnoodplan bestaat uit de volgende onderdelen:shutterstock_82785820

 • Inleiding (1p.) en relatie met andere plannen.
 • Wetten en normen (16p.) uitwerking zoals de Europese richtlijnen, Arbowet, Burgerlijk Wetboek (BW),
  Wet Ondernemings Raad (WOR), Arbobesluit, Arbocatalogus, Woningwet, Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO), overige normen. Belevingspolitiek BHV, RI&E en BHV organisatie waaronder de rest risico’s, omgevingsrisico’s, veranderingen in de BHV organisatie, Deming Circle. BHV & (C)OR / derden zoals de afstemming met OR, overige bedrijfsonderdelen, omliggende bedrijven, buiten kantooruren, positionering BHV-functionarissen, organigram regulier, organigram bij calamiteiten.
 • Arbobeleid (14p.) waaronder BHV-beleid, Arbotaken, preventiemedewerker, aanstelling BHV’ers, aansprakelijkheid BHV-taken, verzekering BHV’ers, vergoeding BHV’ers, factoren, scenario’s en klasse indeling. Aantal BHV’ers, inroostering, beperkingen inzet BHV, rollen binnen de BHV-organisatie, voorlichting en instructies, afstemming medewerkers, afstemming hulpverleningsdiensten, afstemming bezoekers en bedrijven.
 • BHV-organisatie (17p.) waaronder brandveiligheidsorganisaties, brandmeldingen, brandbestrijding, veiligheidsvoorzieningen, EHBO-voorzieningen, alarmering, communicatiemiddelen, beheer­‐ en onderhoud, BHV-opleidingsplan, toetreding en deelneming BHV-organisatie, functieprofielen binnen de BHV-organisatie, ontruimings­‐ plan, ontruimingsplattegronden, ontruimingsoefeningen, opzet BHV-oefeningen, oefencyclus, risico groepen, nazorg, veiligheidsketen, afroepen BHV.
 • Financiering (2p.) investeringsoverzicht, instandhoudingskosten.shutterstock_80916409
 • Bijlagen (2p.) zoals verklarende woordenlijst en definities
 • Bedrijfsnoodplan actielijst (1p)
 • De volledige uitwerking van 25 relevante Nederlandse wetsartikelen, het beleid en de BHV-organisatie neemt ongeveer 60 pagina’s in beslag.

Certificering
Het Bedrijfsnoodplan wordt uitgevoerd volgens de landelijke erkende norm en des gewenst ook met branche gericht keurmerk. Hierdoor trachten wij eenduidigheid te creëren in de hoeveelheid rapporten en deze samen te voegen tot één Bedrijfsnoodplan en één ontruimingsplan conform de NEN8112. Het Bedrijfsnoodplan wordt door Vuurrood Veiligheid op maat gemaakt voor uw organisatie. Zo weet u zeker dat uw Bedrijfsnoodplan voldoet aan de gestelde wetten, normen en eisen en belangrijker nog; dat het voor uw organisatie goed werkt.

Prijsvormingshutterstock_77180251
Onze projecten worden op basis van uurtarief ingevuld. De duur van het project is onder andere afhankelijk van uw ondersteuning bij het opstellen van het Bedrijfsnoodplan, bijvoorbeeld in onze digitale omgeving.

Het hierboven benoemde plan betreft alleen het tekstuele deel.
Indien u ook de technische plattegronden door ons wenst te laten vervaardigen is de meerprijs sterk afhankelijk van de aanwezige bewerkbare digitale tekeningen in AutoCad (.dwg file). Wij kunnen u hier vrijblijvend over adviseren en u een vrijblijvend voorstel toezenden.

Wilt u het Bedrijfsnoodplan voor uw organisatie op laten stellen? Vraag dan nu vrijblijvend een offerte aan bij Vuurrood Veiligheid.

Heeft u nog vragen of wilt u graag meer informatie, vraag gerust een vrijblijvend offerte aan.

Heeft u interesse en wilt u onze opleidingen bekijken?

Is veiligheid op uw werkvloer een eis? bekijk onze service.