VERVAARDIGEN ONTRUIMINGSPLAN CONFORM NEN8112

CONSULTANCY | VERVAARDIGEN ONTRUIMINGSPLAN CONFORM NEN 8112

Waarom een ontruimingsplan?shutterstock_30946210
In een ontruimingsplan wordt, door middel van procedures, aangegeven wie, welke actie moet uitvoeren, in geval van calamiteiten. De procedures dienen toegespitst te zijn op het gebouw en de mensen op de werkvloer. Daarnaast worden de taken van de mensen die een rol spelen bij het ontruimen weergegeven. Denk hierbij aan de directie of een BHV’er.

Een ontruimingsplan is verplicht voor alle bedrijfspanden die volgens het gebruiksbesluit een brandmeldinstallatie moeten hebben. Maar het hebben van een brandmeldinstallatie is slechts het beginpunt. Elk bedrijf is volgens de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om “doeltreffende maatregelen” te treffen voor een eventuele evacuatie en om te zorgen dat werknemers “de nodige passende maatregelen” kunnen nemen in geval van nood. Met een op de juiste manier vervaardigt ontruimingsplan zorgt u ervoor dat u aan deze wettelijke eisen voldoet.

Een ontruimingsplan beschrijft wat er precies moet gebeuren in geval beleidspl2van nood om zo veel mogelijk
mensen veilig uit het gebouw te krijgen. Ook omschrijft het ontruimingsplan wat er verwacht wordt van de BHV’ers en bij welke calamiteit zoals brand, ontruiming, ongeval of een bommelding. Het ontruimingsplan speelt een cruciale rol tijdens de voorbereiding op een eventuele calamiteit en is daardoor van belang tijdens een daadwerkelijke evacuatie. 

Lokale overheden (vertegenwoordigd door de brandweer) stellen de aanwezigheid van een ontruimingsplan vaak als voorwaarde voor het afgeven van een gebruiksvergunning. Voor het opstellen van zo’n plan is in de serie NEN 8112 de “Leidraad voor een ontruimingsplan” opgesteld. Dit is een landelijke norm voor ontruimingsplannen met verschillende uitgaven voor diverse soorten gebouwen. De gegevens die nodig zijn voor het maken van het plan komen voort uit een uitgebreide inventarisatie binnen uw organisatie.

Het aanwezig zijn van een actueel ontruimingsplan binnen een bedrijf is natuurlijk een must, maar dit alleen is niet voldoende. Een ontruimingsplan is waardeloos als de mensen binnen het gebouw, en zeker degene die een rol hebben tijdens een ontruiming, niet op de hoogte zijn van de inhoud van het ontruimingsplan. Het is dan ook van essentieel belang om na het samenstellen van het ontruimingsplan iedereen op de hoogte te brengen. Daarnaast is het essentieel het plan in de praktijk te toetsen door middel van een ontruimingsoefening.

shutterstock_2734703

Onze werkwijze
Wij starten na het verzamelen van alle informatie over het gebouw, uw organisatie en installaties door middel van een intake gesprek, bouwtekeningen en rondgang door het gebouw eventueel vergezeld met de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Hierbij kunt u ons ondersteunen door zelf aan de slag te gaan met een aanvullende checklist via onze digitale omgeving. De stuurfuncties van de brandmeldcentrale en ontruimingsinstallatie dienen inzichtelijk te worden gemaakt zodat wij bijvoorbeeld zeker weten dat compartimenteringsdeuren tegen rook-­ en brand dicht vallen bij het detecteren van rook of activeren van een handbrandmelder. Er zal bekeken worden welke gebruiksfunctie het gebouw heeft en welk deel van de NEN-norm hiervoor geschikt is. Het plan zal in concept worden uitgewerkt in onze digitale omgeving waar u toegang toe krijgt. Eventuele wijzigingen kunnen zeer snel door ons worden verwerkt.  Klik hieronder om toegang tot de digitale checklist aan te vragen.

Doorlooptijd
De doorlooptijd van onze projecten is geheel afhankelijk van de grootte, de complexiteit en de aangetroffen risico’s. Hoe ernstig een aangetroffen risico is, wordt met de methode Fine & Kinney beoordeeld. Dit gebeurd op basis van drie variabelen: de waarschijnlijkheid, de mate van blootstelling en de ernst van het effect.

Vervolgens wordt op basis van de ernst van het risico vastgelegd binnen welke termijn er actie moet zijn ondernomen op het risico om incidenten te voorkomen.

Op een risico met 0 tot 24 punten moet binnen 12 tot 24 maanden actie zijn ondernomen.

Op een risico met 25 tot 100 punten moet binnen 6 tot 12 maanden actie zijn ondernomen.

Op een risico met meer dan 101 punten moet binnen 3 tot 6 maanden actie zijn ondernomen.

Rapportage
Het plan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Situatieschets
 • Gebouwgegevens
 • Installatiegegevens
 • Interne‐ en externe alarmeringsprocedure
 • Stroomdiagram alarmeringKUBUS OPACITY met vlam low-res
 • Ontruimingsprocedure
 • Algemene instructies
 • Taak / instructie receptie
 • Taak / instructie ploegleider
 • Taak / instructie Bedrijfshulpverleners.
 • Taken directie
 • Ontruimingsplattegronden (aparte opdracht).
 • Belangrijke telefoonnummers
 • Brandveiligheidsinstructie personeel
 • Informatie over brandgevaar
 • Checklist bommelding
 • Blusmethoden

Certificering
Het ontruimingsplan wordt uitgevoerd volgens de landelijke erkende NEN 8112 norm. Deze norm van het nationale normalisatie instituut geeft aanwijzingen voor het opstellen van een doeltreffend ontruimingsplan. Indien gewenst sturen wij het ontruimingsplan naar de plaatselijke brandweer ter goedkeuring (meerprijs). Het ontruimingsplan wordt door Vuurrood Veiligheid op maat gemaakt voor uw organisatie en gebouw. Zo weet u zeker dat uw ontruimingsplan voldoet aan de wettelijke eisen en ­‐ belangrijker nog ­‐ dat het voor uw organisatie goed werkt.

veiligheid op de werkvloer

Prijsvorming
Onze projecten worden op basis van uurtarief ingevuld. De duur van het project is onder andere afhankelijk van uw ondersteuning bij het opstellen van het ontruimingsplan, bijvoorbeeld in onze digitale omgeving.

Het hierboven benoemde plan betreft alleen het tekstuele deel.
Indien u ook de ontruimingsplattegronden door ons wenst te laten vervaardigen is de meerprijs sterk afhankelijk van de aanwezige bewerkbare digitale tekeningen in AutoCad (.dwg file). Wij kunnen u hier vrijblijvend over adviseren en u een vrijblijvend voorstel toezenden.

Heeft u nog vragen of wilt u graag meer informatie, vraag gerust een vrijblijvend offerte aan.

Heeft u interesse interesse en wilt u onze opleidingen bekijken?

Is veiligheid op uw werkvloer een eis? bekijk onze service.